Fluorouracil: endring av produktinformasjon

Vitenskapelige konklusjoner

Gitt tilgjengelige data om risiko fra litteratur og spontan rapportering, inkludert i noen tilfeller med nære tidsmessige assosiasjoner, positiv dechallenge og/eller rechallenge, er Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) av den oppfatning at en årsakssammenheng mellom fluorouracil (i.v.) og kutan lupus erythematosus er i det minste en sannsynlig mulighet.

I tillegg mente PRAC at det i det minste er en sannsynlig mulighet for en årsakssammenheng mellom fluorouracil (IV) og følgende bivirkninger:

  • Stress kardiomyopati (Tako Tsubo syndrom)
  • Intestinal pneumatose
  • posterior reversibel encefalopati syndrom (PRES)
  • laktacidose
  • tumor lysis syndrom

PRAC konkluderte med at produktinformasjonen for legemidler som inneholder fluorouracil (IV) ble endret tilsvarende. Koordinasjonsgruppen (CMDh) er enig i de vitenskapelige konklusjonene til PRAC.

Endringer som skal inkluderes i de relevante delene av produktinformasjonen (ny tekst er fet og understreket, slettet tekst er overstreket):

Endringer i teknisk informasjon

Avsnitt 4.4

Passende advarsler bør inkluderes eller endres som følger:

kardiotoksisitet

Fluoropyrimidinbehandling har vært assosiert med kardiotoksisitet, inkludert hjerteinfarkt, angina pectoris, arytmier, myokarditt, kardiogent sjokk, plutselig død, Stress kardiomyopati (Tako Tsubo syndrom) og endringer i EKG (inkludert, i svært sjeldne tilfeller, forlengelse av QT-intervallet). Disse bivirkningene forekommer hyppigere hos pasienter som får en kontinuerlig infusjon av 5-FU enn hos de som får en bolusinjeksjon. En historie med koronarsykdom kan være en risikofaktor for noen være hjertebivirkninger. Forsiktighet er derfor indisert ved behandling av pasienter som har opplevd brystsmerter under behandlingssykluser og pasienter med kjent hjertesykdom. Hjertefunksjonen bør overvåkes regelmessig under behandling med 5-FU. Ved alvorlig kardiotoksisitet bør behandlingen avbrytes.

encefalopati

Tilfeller av encefalopati etter markedsføring (inkludert hyperammonemisk encefalopati og leukoencefalopati, Posterior reversibel encefalopatisyndrom [PRES]) rapportert assosiert med fluorouracilbehandling. Tegn og symptomer på encefalopati inkluderer endringer i mental status, desorientering, koma eller ataksi. Hvis noen av disse symptomene oppstår, bør behandlingen avbrytes umiddelbart og serumammoniakknivået bør bestemmes. Ved forhøyede serumnivåer av ammoniakk bør en ammoniakksenkende behandling igangsettes. Hyperammonemisk encefalopati oppstår ofte med laktacidose.

tumor lysis syndrom

Etter markedsføring er det rapportert tilfeller av tumorlysesyndrom assosiert med fluorouracilbehandling. Pasienter med økt risiko for tumorlysesyndrom (f.eks. nedsatt nyrefunksjon, hyperurikemi, høy tumorbelastning, rask sykdomsprogresjon) bør overvåkes nøye. Forebyggende tiltak (f.eks. hydrering, korrigering av høye urinsyrenivåer) bør vurderes.

Avsnitt 4.8

Følgende bivirkning(er) bør legges til under SOC Hud- og subkutane vevssykdommer med ukjent frekvens]

kutan lupus erythematosus

Følgende bivirkning(er) bør legges til under SOC Hjertelidelser med ukjent frekvens:

Stress kardiomyopati (Tako Tsubo syndrom)

Følgende bivirkning(er) bør legges til under SOC Gastrointestinale lidelser med ukjent frekvens:

Intestinal pneumonitt

Følgende bivirkning(er) bør legges til under systemorganklassen Nervesystemlidelser med ukjent frekvens:

Posterior reversibel encefalopatisyndrom (PRES)

Følgende bivirkning(er) bør legges til under SOC Metabolisme og ernæringsforstyrrelser med en frekvens på Ukjent:

laktacidose

tumor lysis syndrom

Endringer i pakningsvedlegget

Seksjon 4

Ikke kjent: frekvens kan ikke estimeres ut fra tilgjengelige data

Betennelse i huden som forårsaker røde skjellete flekker, som kan være ledsaget av smerter i leddene og feber (kutan lupus erythematosus [CLE])

hjertesykdom med brystsmerter, kortpustethet, svimmelhet, besvimelse, uregelmessig hjerterytme (stresskardiomyopati)

luft i tarmveggen

Alvorlig sykdom med pustevansker, oppkast og magesmerter med muskelkramper (laktacidose)

Lidelse preget av hodepine, forvirring, anfall og synsforstyrrelser (posterior reversibel encefalopatisyndrom [PRES])

Alvorlige komplikasjoner relatert til rask nedbrytning av kreftceller som forårsaker høye nivåer av urinsyre, kalium og fosfat (tumorlysesyndrom)

!-- GDPR -->