Forhøyet blodtrykk spesielt farlig for kvinner

bakgrunn

Akutt koronarsyndrom (ACS) er anerkjent som en viktig årsak til sykelighet og dødelighet over hele verden. Mens forekomsten og dødeligheten har sunket totalt sett i den vestlige verden de siste tiårene, har denne positive trenden ikke utvidet seg til yngre kvinner. Faktisk, det har kommet Det er til og med en økning i sykehusinnleggelser for ACS hos unge og middelaldrende kvinner i forskjellige land. Det er økende bevis for at hypertensjon er en spesielt viktig risikofaktor for ACS hos kvinner.[1]

Bratt økning i blodtrykket i løpet av livet

Unge kvinner har generelt lavere blodtrykk enn menn på samme alder. En analyse viste imidlertid at kvinner opplever en brattere blodtrykksøkning i løpet av livet, og at denne blodtrykksøkningen begynner allerede i det tredje tiåret av livet. Funnene tyder på at visse vaskulære forandringer, inkludert ombygging av små arterier, utvikler seg tidligere og utvikler seg raskere hos kvinner. Disse arterielle forandringene er assosiert med koronar mikrovaskulær dysfunksjon og økt risiko for ACS. Disse funnene har ført til hypotesen om at lett forhøyet blodtrykk er en mer signifikant risikofaktor for ACS hos unge kvinner enn hos menn. Denne hypotesen er nå testet i en norsk studie med data fra mer enn 12 000 deltakere i Hordalandsstudien.

objektiv

Målet med studien var å finne ut om lett forhøyet blodtrykk i begynnelsen av 40-årene er assosiert med en annen risiko for ACS hos kvinner enn hos menn.

metoder

Studien er utført ved bruk av data samlet inn som en del av en befolkningsbasert studie i Hordaland. Alle innbyggere i distriktet født i 1950-1952 ble invitert til å delta i 1992. Totalt 12 597 (73 %) av de inviterte deltok i Hordalandsundersøkelsen. En stor mengde helseinformasjon og verdier ble registrert under undersøkelsene og grunnundersøkelsene, inkludert blodtrykksverdier, som ble bestemt av en utdannet helsepersonell som trippelmålinger i en standardisert prosedyre og viktig informasjon om kardiovaskulære risikofaktorer (BMI, tidligere sykdommer, tobakksforbruk, aktivitet osv.).

Nåværende studie

For den aktuelle analysen ble følgende eksklusjonskriterier lagt til grunn for Hordaland-dataene: ufullstendig dokumentasjon av blodtrykk, BMI eller kolesterolnivåer, samt en historie med hjerteinfarkt eller hypertensjon behandlet med medisiner. Deltakerne ble delt inn i følgende tre kategorier i henhold til deres baseline blodtrykk: normotensjon <130/80 mmHg, hypertensjon grad 1 130-139/80-89 mmHg og grad 2 ≧140/90 mmHg.

Endepunktene var ACS-insidens, som ble definert av følgende hendelser: sykehusinnleggelse eller død på grunn av hjerteinfarkt og diagnostisering av ustabil angina pectoris i løpet av 16-års oppfølging. For å bestemme endepunktene ble dataene fra Hordalandsstudien sammenlignet med oppføringene i Norsk register for hjerte- og karsykdommer og det nasjonale dødsregisteret fra 1. januar 1994 til 31. desember 2009.

Resultater

Dataene til 6381 kvinner og 5948 menn ble inkludert i den nåværende analysen. Ved baseline hadde færre kvinner enn menn grad 1 eller 2 hypertensjon (25 vs. 35 % og 14 vs. 31 %; p<0,001). Under oppfølgingen opplevde 1,4 % av kvinnene og 5,7 % av mennene ACS. Justert for risikofaktorer som diabetes, røyking, kroppsmasseindeks, kolesterol og aktivitet, var risikoen for ACS økt hos kvinner med grad 1 hypertensjon (hazard ratio [HR] 2,18; 95 % konfidensintervall [KI] 1,32-3, 60 ), mens det hos menn ikke var noen signifikant sammenheng mellom denne blodtrykkskategorien og forekomsten av ACS (HR 1,30; 95 % KI 0,98-1,71). Etter ytterligere justering for systolisk og diastolisk blodtrykk ble diastolisk hypertensjon med ACS funnet hos kvinner (HR 2,79; 95 % KI 1,62-4,82), men ikke hos menn (HR 1,24; 95 % KI 0,95-1,62) ble koblet. I motsetning til dette var systolisk hypertensjon grad 1 ikke assosiert med ACS hos noen av kjønnene.

Konklusjon

Den første forfatteren av studien, Dr. Ester Kringeland fra Universitetet i Bergen trekker følgende konklusjon: «Vår analyse bekrefter at lett forhøyet blodtrykk påvirker risikoen for akutt koronarsyndrom på en kjønnsspesifikk måte. Resultatene underbygger de økende bevisene for at høyt blodtrykk har ugunstige effekter, spesielt hos kvinner.» Hun appellerer derfor til kvinner og leger om å overvåke blodtrykket nøye, selv om kvinnene føler seg friske. Ved risikofaktorer bør overvåkingen intensiveres. [2]

!-- GDPR -->