Første bevacizumab biosimilar mottar godkjenningsanbefaling

ABP 215 er anbefalt for godkjenning for behandling av ulike krefttyper:

  • i kombinasjon med fluorpyrimidinbasert cellegift for metastatisk kreft i tykktarmen eller endetarmen
  • i kombinasjon med paklitaxel for metastatisk brystkreft; i kombinasjon med platinabasert cellegift for ikke-resekterbar, avansert, metastatisk eller tilbakefall ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) bortsett fra overveiende plateepitelhistologi
  • i kombinasjon med erlotinib for unresectable, avansert, metastatisk eller tilbakefall NSCLC
  • i kombinasjon med interferon alfa-2a ved avansert og / eller metastatisk nyrecellekarsinom
  • i kombinasjon med karboplatin og paklitaksel, karboplatin og gemcitabin og paklitaksel, topotekan eller pegylert liposomalt doksorubicin for platinasensitivt eller platina-resistent tilbakefall epitelial eggstokk, eggleder eller primær peritoneal karsinom
  • i kombinasjon med paklitaxel og cisplatin eller alternativt paklitaxel og topotecan for vedvarende, tilbakefall eller metastaserende livmorhalskreft

ABP 215 er en felles utvikling av Amgen og Allergan.

Handelsnavn MVASI ™

ABP 215 var allerede godkjent av U.S. Food and Drug Administration (FDA) godkjent. Det er både det første biosimilaret som behandler kreft, og det første biosimilaret med bevacizumab. ABP 215 er godkjent i USA under varemerket MVASI ™ (bevacizumab-awwb).

Mvasi vil være tilgjengelig som et 25 mg / ml konsentrat til infusjonsvæske.

Aktiv ingrediens bevacizumab

Det aktive stoffet i Mvasi er bevacizumab, et monoklonalt antistoff som binder seg til vaskulær endotelvekstfaktor (VEGF), den viktigste drivkraften for vaskulogenese og angiogenese, som hemmer bindingen av VEGF til reseptorene på overflaten av endotel. Celler. Nøytralisering av den biologiske aktiviteten til VEGF stimulerer vaskularisering av svulster, normaliserer den gjenværende tumorvaskulaturen og hemmer dannelsen av ny tumorvaskulatur, og derved hemmer tumorvekst.

Om samarbeidet mellom Amgen og Allergan

I desember 2011 ble Amgen og Allergan plc. (på det tidspunktet Watson Pharmaceuticals, Inc.) inngikk et samarbeid for å utvikle og kommersialisere fire onkologiske biosimilar antistoffterapier på global basis. I henhold til avtalen vil Amgen påta seg hovedansvaret for utvikling, produksjon og lansering av onkologiske antistoffprodukter.

!-- GDPR -->